Propozycje zmian do funduszu socjalnego

Przedstawiamy do wiadomości wszystkich zainteresowanych pracowników treść naszego pisma z propozycjami zmian w zakresie funkcjonowania funduszu socjalnego w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu

Radom dnia 2011-03-25

Komisja Zakładowa  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”

w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu

KZ/23/2011

Pani Maria Stefańska

Naczelnik

Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

Dotyczy: Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – Fundusz Socjalny

Zgodnie z naszym pismem KZ/22/2011 oraz pismem Naczelnika Urzędu 1425/OL/075/12/2011 przekazujemy propozycje zmian do Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych oraz do projektu planu funduszu socjalnego na rok 2011.

Ze względu na zmiany w stanie prawnym w urzędzie oraz zmiany sytuacji gospodarczej w w/w Regulaminie proponujemy następujące zmiany:

§5

Wydatkowanie środków funduszu dokonuje się w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Komisję Socjalną i zaakceptowany przez funkcjonujące w urzędzie organizacje związkowe oraz Naczelnika Urzędu.

§8

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu do ulgowych usług i świadczeń uzależnia się ściśle od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

7. Do usunięcia – wystarczające do określenia sytuacji materialnej są punkty 3, 4 i 5. Nie ma uzasadnienia, aby dochód osoby prowadzącej dodatkowo działalność gospodarczą (poza godzinami pracy – a więc najczęściej w niewielkim wymiarze godzin) ustalać w sposób odmienny od reszty pracowników. Nie ma tu również uzasadnienia stosowanie odniesień do zasad ustalania składek na ubezpieczenie społeczne – jako organ podatkowy dochody podatników ustalamy na podstawie faktycznych a nie zakładanych zarobków.

10. Za zgodą Naczelnika Urzędu na uzasadniony wniosek komisji socjalnej – zaakceptowany przez organizacje związkowe - dopuszcza się możliwość pokrywania kosztów imprez kulturalno-oświatowych w całości ze środków funduszu socjalnego.

§10

1. Pomoc na cele mieszkaniowe realizowana jest w formie pożyczek (pomoc zwrotna) do wysokości 6000zł. (w związku z ujednoliconą kwotą pożyczki - podpunkty są w tym punkcie zbędne)

7. Do usunięcia – każdy pracownik ma potrzeby mieszkaniowe i nieistotne jest czy jest to mieszkanie, czy wynajmowany pokój, czy w końcu mieszkanie u rodziców… Wystarczający jest wniosek o przyznanie pomocy w formie pożyczki do wykorzystania na własne cele mieszkaniowe. Jest to tym bardziej celowe, że nie ma realnego sposobu zbadania faktycznego przeznaczenia przyznanych środków.

§11

Organem doradczym Naczelnika Urzędu w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych jest Komisja socjalna powołana spośród pracowników urzędu. Każdorazowo udzielenie świadczeń ze środków funduszu socjalnego uzgadniane jest z organizacjami związkowymi – przed akceptacją Naczelnika.

§12

1.            Sprawy organizacyjno-techniczne związane udzielaniem świadczeń socjalnych prowadzi pracownik działu …. W porozumieniu z komisją socjalną.

2.            W/w pracownik bierze udział w organizowanych imprezach w ramach obowiązków służbowych – bezpłatnie – na koszt pracodawcy.

W ostatnim punkcie – należy zastanowić się nad formą finansowania uczestnictwa pracownika – z całą pewnością nie może pokrywać kosztów z własnej kieszeni. W przypadku wyjazdu poza miejsce zamieszkania proponujemy delegację służbową.

Ponadto w regulaminie funkcjonują nazwy komórek organizacyjnych wynikające z nieaktualnego już schematu organizacyjnego – należy to poprawić.

Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność należy zaktualizować załącznik nr 3 – Tabele dopłat – ze względu na wyższe koszty wczasów (np. koszt paliwa, żywności) należy podnieść kwoty dofinansowania dla pracowników „wczasów pod gruszą” do kwot:

Wczasy pod gruszą

Kwota dochodu na osobę w gosp, dom.

Dofinansowanie dla pracownika

Do 900zł

650

901-1300

600

1301-1650

550

1651-…

500

Proponowane kwoty dochodu powinny być stosowane do pozostałych kategorii tabeli.

Natomiast  do dopłat do imprez kulturalno oświatowych, wycieczek proponujemy:

Dopłata do imprez kulturalno-oświatowych, wycieczek

Kwota dochodu na osobę w gosp, dom.

Dofinansowanie dla pracownika

Do 2000zł

Do 90%

2001-5000

Do 45%

Powyżej 5000

0%

W ten sposób dla osób mających najtrudniejszą sytuację materialną zaistnieje realna możliwość skorzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego – na co dzień dla nich zbyt kosztownych. Dobrą praktyką byłoby weryfikowanie progów przyznawania dopłat corocznie – wraz z wpływającymi oświadczeniami pracowników.

Proponowane zmiany do planu funduszu świadczeń socjalnych na rok 2011

Ze względu na charakter socjalny i pomocowy środków funduszu socjalnego, proponujemy wnieść następujące poprawki:

  • Zwiększyć kwotę na wypoczynek pracowników – związany z podwyższeniem dofinansowania.
  • Pomoc mieszkaniową podnieść z kwoty 150.000 do kwoty 174.000 zł
  • Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna – pozostawić na poziomie 2010r – 60.000zł
  • Stan na koniec 2011r zaplanować na kwotę zgodną z naniesionymi poprawkami.

Zmiany powyższe są wskazane ze względu na wzrastające koszta utrzymania i związaną z tym potrzebę podniesienia udzielanych świadczeń. W przypadku pożyczek mieszkaniowych – kilkunastoosobowa stała kolejka oczekujących wskazuje na potrzebę zaspokojenia potrzeb pracowników w tym zakresie – należy przy tym zauważyć, że ta forma pomocy jest bezkosztowa dla funduszu – a nawet przynosi dochody! Na rok 2011 zaplanowano zwroty do funduszu z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 160.000 zł a pożyczki na kwotę 150.000. Proponujemy zwiększyć ilość udzielanych pożyczek o 4 w roku – co daje kwotę 174.000zł. Zauważyć trzeba, że na rok 2011 komisja socjalna przewidziała obniżenie(!) kwoty przewidzianej na tę formę pomocy socjalnej w stosunku do roku 2010 ze 160.000 do 150.000 zł. – uważamy takie działanie za całkowicie nieuzasadnione.

Działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjno-sportowa jest istotna dla pracowników, ale dopiero po zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Istotne oszczędności można osiągnąć przez nie organizowanie kosztownych wyjazdów na wycieczki zagraniczne, na rzecz tańszych form działalności socjalnej – dostępnych dla wszystkich pracowników. Dzięki zachowaniu poziomu wydatków z roku 2010 w tej kategorii - możliwe będzie podniesienie dofinansowania „wczasów pod gruszą” i zwiększenie ilości pożyczek mieszkaniowych.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość udzielanej pomocy socjalnej zgodnie z sytuacją materialną pracownika – zmaksymalizowanie świadczeń dla osób, których sytuacja materialna tego szczególnie wymaga.

Do wiadomości:

1.      Komisja Zakładowa ZZPS

2.      Wszyscy pracownicy urzędu